Blog

 • 635nm gyzyl çyra UVA UVB kombinasiýa aşgar düşegi bilen ýumşak deri we bürünçli deri äheňine ýetmek

  635nm gyzyl çyra UVA UVB kombinasiýa aşgar düşegi bilen ýumşak deri we bürünçli deri äheňine ýetmek

  Giriş Soňky ýyllarda aşgarlaýyş tehnologiýasyndaky üstünlikler deriniň dürli görnüşlerine we isleglerine laýyk gelýän innowasion aşgar düşekleriniň ösmegine sebäp boldy.Bu açyşlaryň arasynda 635nm gyzyl çyra UVA UVB kombinasiýa aşgar düşegi bar, haýsy ...
  Koprak oka
 • Gyzyl çyra terapiýa düşekleri bilen sport görkezijisini we dikeldişini güýçlendirmek

  Gyzyl çyra terapiýa düşekleri bilen sport görkezijisini we dikeldişini güýçlendirmek

  Giriş Sport bäsdeşlik dünýäsinde, türgenler güýçli türgenleşiklerden ýa-da ýaryşlardan soň öndürijiligini ýokarlandyrmagyň we dikeldiş işini çaltlaşdyrmagyň ýollaryny yzygiderli gözleýärler.Buz wannalary we massa like ýaly adaty usullar uzak wagtlap ...
  Koprak oka
 • Gyzyl çyra terapiýa düşegini ulanmagyň netijelerinden öň we soň

  Gyzyl çyra bejergisi, deriniň içine girmek we bedeniň tebigy bejeriş proseslerini höweslendirmek üçin belli bir tolkun uzynlyklaryny ulanýan meşhur bejergidir.Deriniň saglygyny gowulaşdyrmak, çişmegi azaltmak we agyryny azaltmak ýaly köp sanly peýdany üpjün edýändigi görkezildi.Emma näme ...
  Koprak oka
 • UV bilen gyzyl yşyklandyryjy stend näme we UV aşgarlamagyň arasynda tapawut bar

  UV bilen gyzyl yşyklandyryjy stend näme we UV aşgarlamagyň arasynda tapawut bar

  UV bilen gyzyl yşyklandyryjy aşhana näme?Ilki bilen UV aşgarlanmagy we Gyzyl yşyk terapiýasy barada bilmeli.1. UV aşgarlamak: Adaty UV aşgarlanmagy, adatça UVA we / UVB şöhleleri görnüşinde UV şöhlelenmesine täsir etmegi öz içine alýar.Bu şöhleler derä aralaşýar we melanyň önümçiligini höweslendirýär ...
  Koprak oka
 • Bedorgan düşeginiň artykmaçlyklary - Tanamak diňe bir deri reňkini däl

  Bedorgan düşekleriniň peýdalary barada aýdylanda, adamlar köplenç deriňiziň bürünçlenmegini, kenaryň daşyndaky güne garamakdan has amatlydygyny bilýärler, wagtyňyzy howpsuzlandyrýarlar we sagdyn görnüş, moda we ş.m.Hemmämiziň bilşimiz ýaly aşa aşgar seanslary ýa-da yssy howada aşa köp täsir etmek ...
  Koprak oka
 • Lýuks seriýaly ýorgan düşek W6N |MERIKA T NEWZE Geliş

  Lýuks seriýaly ýorgan düşek W6N |MERIKA T NEWZE Geliş

  Krowatlar, ýylboýy owadan, güneşli öpüşe ýetmegiň ajaýyp usulydyr.“MERICAN Optoelectronic” -de iň oňat netijeleri bermek üçin döredilen köp sanly aşgar düşeklerini hödürleýäris.Aşgar düşeklerimiz iň soňkusyny ulanýar ...
  Koprak oka
 • Duruş aşhanasy

  Duruş aşhanasy

  Tanamak üçin amatly ýol gözleýän bolsaňyz, garaşsyz aşhana stendi siziň üçin iň oňat çözgüt bolup biler.Adaty aşgar düşeklerinden tapawutlylykda, stendler dik durup bilersiňiz.Bu käbir adamlar üçin has amatly we has çäkli bolup biler.Duruş aşhanalary ...
  Koprak oka
 • Eşitdiňizmi ýa-da gyzyl çyra terapiýa düşegi?

  Heý, gyzyl çyra terapiýa düşegi hakda eşitdiňizmi?Bedeniň sagalmagyna we ýaşamagyna kömek etmek üçin gyzyl we infragyzyl ýagtylygy ulanýan bejerginiň bir görnüşidir.Esasan, gyzyl yşyk terapiýa düşeginde ýatanyňyzda, bedeniňiz AT önümçiligini höweslendirýän ýeňil energiýany siňdirýär ...
  Koprak oka
 • Bütin beden ýeňil terapiýa düşek ýagtylyk çeşmesi we tehnologiýa

  Bütin beden ýeňil terapiýa düşek ýagtylyk çeşmesi we tehnologiýa

  Bütin bedeniň ýeňil bejeriş düşekleri öndürijä we anyk modeline baglylykda dürli ýagtylyk çeşmelerini we tehnologiýalaryny ulandy.Bu düşeklerde ulanylýan iň köp ýaýran ýagtylyk çeşmeleriniň arasynda ýagtylyk çykaryjy diodlar (LED), floresan lampalar we halogen lampalar bar.Yşyk-diodly indikatorlar iň meşhur f ...
  Koprak oka
 • Bütin bedeniň ýeňil bejeriş düşegi näme?

  Bütin bedeniň ýeňil bejeriş düşegi näme?

  Lightagtylyk asyrlar boýy bejeriş maksatly ulanylýar, ýöne soňky ýyllarda onuň potensialyna doly düşünip başladyk.Bütin bedeniň ýeňil bejergisi, fotobiomodulýasiýa (PBM) bejergisi diýlip hem atlandyrylýar, tutuş bedeni açmagy öz içine alýan ýeňil bejerginiň bir görnüşidir ýa-da ...
  Koprak oka
 • Gyzyl çyra terapiýasy bilen UV aşgarlamagyň arasyndaky tapawut

  Gyzyl çyra terapiýasy bilen UV aşgarlamagyň arasyndaky tapawut

  Gyzyl çyra terapiýasy we UV aşgarlanmagy derä aýratyn täsir edýän iki dürli bejergidir.Gyzyl çyra bejergisi derä aralaşmak we bedeniň tebigy bejeriş proseslerini höweslendirmek üçin UV däl ýagtylyk tolkun uzynlyklarynyň belli bir diapazonyny ulanýar, adatça 600 bilen 900 nm aralygynda.Gyzyl ...
  Koprak oka
 • Impulsly we impulsly tapawut fototerapiýa düşegi

  Impulsly we impulsly tapawut fototerapiýa düşegi

  Fototerapiýa, deriniň bozulmagy, sarylyk we depressiýa ýaly dürli lukmançylyk ýagdaýlaryny bejermek üçin ýagtylygy ulanýan bejerginiň bir görnüşidir.Fototerapiýa düşekleri bu şertleri bejermek üçin ýagtylyk berýän enjamlardyr.Ther ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/9