Solarium aşgar düşegi

 • Göçürilýän öý öz-özüni aşgarlaýyş kapsulasy W1

  Göçürilýän öý öz-özüni aşgarlaýyş kapsulasy W1

  “MERICAN W1 TANNING CANOBY” 360 dereje aýlanmak bilen, “Lay-down” ýa-da aşgarlamak üçin aňsat.Onuň çeýe dizaýny hem ýer tygşytlap biler.Galyberse-de, W1 GEÇIRILEN PLAT Iňlis kompaniýasy “Lýusit” tarapyndan üpjün edilýär, ýeňil geçiriş 99% -e deňdir.UV çyrasy meşhur “Kosmosun çyrasy”.

  COSMOSUN diapazony, adaty hiliň iň meşhur çyra diapazonydyr.Inghli aşgarlaýyş zerurlyklary üçin niýetlenen we islenýän wattyň hemmesinde diýen ýaly bar.COSMOSUN orta we gysga aşgar wagtlarynda ajaýyp aşgarlama netijelerini berýär.Ygtybarly lampa işleýşi we 600 sagada çenli peýdaly hyzmat möhleti ähli COSMOSUN turbalary bilen standart bolýar.

   

  Applicadion

  Öý, şahsy studiýa, trena gymor zaly, kiçi gözellik salony, kiçi klub we ş.m.

 • öýde güneşli solarium aşgar düşegi W4 ýatdy

  öýde güneşli solarium aşgar düşegi W4 ýatdy

  MERICAN W4, täsirli bolşy ýaly ajaýyp, ýokary derejeli öý aşgar düşegi.Alýumin we poladyň garyndysyndan ýasalan çydamly ramka bilen dowam etdirmek üçin döredilen W4, ýokary güýji täsir etmek üçin kaşaň daşky görnüşi innowasiýa içerki tehnologiýasy bilen garyşdyrýar.W4 aşgar düşegi üçin 24 turbaly we 28 turbaly wariant bar, olar iň oňat örtügi we ajaýyp, hatda ýagtylygyň ýüz we bedenine paýlanmagyny üpjün edýär.Aşgar turbalarynyň köp bolmagy, saýlanan lampalara baglylykda, her deri görnüşi üçin islenýän netijelere 20 minudyň içinde ýetip boljakdygyny aňladýar.

  W4, her bir adamyň öz islegine we deriniň görnüşine görä, aşgar lampalary saýlamak bilen düzülip bilner.W4 gün şöhlesiniň çyra görnüşleri:
  Standart UV: deriniň köp görnüşine laýyk gelýän ýokary öndürijilik aşgar turbalary

  Powerokary güýç plýus: 5-7 minutda netijeleri döredýän aşa çalt aşgar turba
  Kollaage: Kollagen önümçiligini basýan aşgar däl çyra
  Kollatan: Aşgarmagy we kollagen gyjyndyrmasyny hödürleýän ynkylap çyrasy
  D witamini Lime Lite Twist: Deriniň daşky görnüşini gowulandyrmak üçin ýaşyl bejeriş çyrasy

  “Merican” -da güýçli tehniki gözleg we ösüş topary bar, olar hem zerurlyklaryňyza görä düzülip bilner.Jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

 • täjirçilik dik dizaýn aşgar düşegi F10

  täjirçilik dik dizaýn aşgar düşegi F10

  MERICAN F10 WERTICAL TANNING BOOTH ýokary derejeli müşderiler üçin niýetlenendir.360 dereje hatda ýagtylyk bilen örtmek hem bedeniň her ýerini gurşap biler.52/54/57 180w ýa-da 225w lampa bilen ýokary güýç.3-8 minutdan çalt täsir etmek, wagt tygşytlamak, wagt tygşytlamak.Has amatly aşgarlamak üçin uly ýer.“Lýusit” aýdyň plastinka ýagtylygyň 99% ýokary bolmagyny üpjün edýär.Dik dizaýn, ulanylandan soň galyndy galmady, Arassalamak aňsat.

   

  Applicadion

  Salon salonlary, klublar, jaýlar, spalar, saglyk merkezleri, derini dolandyrmak merkezleri, hususy willalar, plastiki hirurgiýa hassahanalary we ş.m.

 • täjirçilik stend F11 aşgazan stendi

  täjirçilik stend F11 aşgazan stendi

  MERICAN F11 T COMJIRÇILIK TANNING BOOTH ýokary derejeli müşderiler üçin niýetlenendir.360 dereje hatda ýagtylyk bilen örtmek hem bedeniň her ýerini gurşap biler.52/54/57 180w ýa-da 225w lampa bilen ýokary güýç.3-8 minutdan çalt täsir etmek, wagt tygşytlamak, wagt tygşytlamak.Has amatly aşgarlamak üçin uly ýer.Dik dizaýn, ulanylandan soň galyndy galmady, Arassalamak aňsat.Gapy üçin üýtgeýän 3 reňkli reňk.

   

  Ulanylýan ýerler

  Aşgar salonlary, myhmanhana, sport zaly, spalar, sagaldyş merkezleri, derini dolandyrmak merkezleri, hususy klub, plastiki hirurgiýa hassahanalary we ş.m.

 • gyzyl yşyk solarium aşgar kabinasy F10R

  gyzyl yşyk solarium aşgar kabinasy F10R

  MERIKAN RUBINO F10R INDOOR TANNING MASHINASY UV we Gyzyl çyranyň täsirleriniň ajaýyp deňagramly spektrine eýe.Aşgar wagtynda kollagen öndürip biler.Has sagdyn Bronzer derisiniň bolmagyna kömek edýär.Adaty aşgarlamak gök çyrany ulanýar we diňe deriniň reňkini üýtgedýär.Rubino UV we gyzyl çyra ajaýyp utgaşmada we altyn hemişelik gatnaşygynda.Şeýle hem Tanning wagtynda deri meselesini gowulaşdyryp biler.

   

  Applicadion

  Salon salonlary, klublar, jaýlar, spalar, saglyk merkezleri, derini dolandyrmak merkezleri, hususy willalar, plastiki hirurgiýa hassahanalary we ş.m.

 • täjirçilik duralgasy F11R

  täjirçilik duralgasy F11R

  MERIKAN F11R HYZMATLARY UV we Gyzyl çyranyň täsirleriniň takyk balanslaşdyrylan spektrine eýe.KÖMEK SKIN WE GÖRNÜŞLI TAN.

  Adaty aşgarlamak gök çyrany ulanýar we diňe deriniň reňkini üýtgedýär.Rubino UV we gyzyl çyra ajaýyp utgaşmada we altyn hemişelik gatnaşygynda.Şeýle hem Tanning wagtynda deri meselesini gowulaşdyryp biler.

   

  Arza:

  Aşgar salony, spa, gözellik salony, öý, ofis üçin.