“Merican Holding Group” LED ýeňil bejeriş kanopy - M1

Gysga düşündiriş:

Merican M1 360 dereje aýlawly ýagtylyk bejergisi.Downatmak ýa-da turmak bilen tapawudy ýok, saglygy goraýyş wagtyndan ýa-da deriniň ýaşarmagy wagtyndan lezzet alyp bilersiňiz.Bu moda dizaýny çeýe we ýer tygşytlap biler.00okary hilli 30000 sagat ömri, ýokary dykyzlykly massiw effektiň kepilligi.

 

1. Ulanyjylara keseligine (ýatmak) ýa-da dik (dik durmak) ýeňil terapiýadan aňsatlyk bilen geçmäge mümkinçilik berýän çalt çarçuwa.

2. Öýde ýeňil terapiýa üçin göçme we ýeňil dizaýn.

3. Canopy doly ýygnanan we diňe togalanýan bazasyna dakylýar.

4. Easyeňil işlemek üçin sazlanylýan beýiklik.

5. Üç düwmäni dolandyryş ulgamy

Ulanylýan ýeri:Öý, spa, aşgar salony, saglyk we saglyk merkezi,

 


Önümiň jikme-jigi

Mowzuk

1. gyzyl yşyk bejergisi derini ideg etmek

2. derini berkitmek, ýaşartmak

3. gyrmalar, pigmentleri aýyrmak

https://www.mericanholding.com/led-light-therapy-canopy-m1-product/

Peýdalary

https://www.mericanholding.com/led-light-therapy-canopy-m1-product/

1. Tebigy ýagtylygyň howpsuz, konsentrirlenen tolkun uzynlyklaryny deriňize ýetirmek.

2. Ultramelewşe şöhleleri öz içine almaň.

3. Burnanmagyna sebäp bolmaýar.

4. Deriniň ähli reňkleri we görnüşleri üçin howpsuz.

Effekt

1. Kollagen, elastin we fibroblastlaryň önümçiligini höweslendirýär.

2. RLT öýjükleriňize we dokumalaryňyza has köp kislorod we ýokumly maddalar getirip, aýlanyşygy güýçlendirýär.

3. Öýjükleriňiz gyzyl yşyk tolkun uzynlyklary bilen urlanda, köp sanly täzeleniş effektleri ýüze çykýar, bu ýaş görünýän deri, myşsalaryň abatlanylmagy we yzlaryň azalmagy ýaly potensial peýdalara sebäp bolýar.

4. Düwürtik üçin ajaýyp goşundy bejergisi, deriniň ähli görnüşleri we tonlary bilen howpsuz we oňat çydamly.

5. RLT-iň çişmä garşy täsirleri derini arassalamaga kömek edýär.

6. Şeýle hem deridäki ýag önümçiligini we bakteriýa derejesini tebigy taýdan peseltmäge kömek edýär.

7. Ylym, gyzyl yşyk bejergisiniň bar bolan kollagenleri goraýandygyny we täze önümçiligi ýokarlandyrýandygyny görkezýär.

8. Dokumasy, äheňi, gözenegiň ululygy we ýygyrtlar bilen kömek edýär.

9. LED ugrukdyrylyşy ýaly ulanylanda wagtyň geçmegi bilen deriňizi gowulaşdyryp biler.

10. Gyzyl LED çyra, aýlanyşygy gowulaşdyrmak bilen, has sagdyn öwüşgin berip biljek çişmegi azaldýar öýdülýär.

11. Winwaziw däl bejergi, dikeldiş wagty talap edilmeýär.Bejergiňiz gutaransoň, gündelik işleriňizi dowam etdirip bilersiňiz.

12. lightagtylygyň belli bir tolkun uzynlygy wagtyň elini tersine alyp biler we biologiki ýaşyňyzdan ýaş görünmäge kömek edip biler.

13. simpleönekeý birnäçe minutlyk bejergi, hepdede birnäçe gezek, ýöne gündelik däl, inçe çyzyklary we tegmilleri pozuň.

14. Gyzyl yşyk bejergisi, öýjükleriň alyş-çalşyny, öýjükleriň täzelenmegini we öýjük proseslerini ýokarlandyrmak üçin Adenozin Trifosfat ýa-da ATP-ni çykarmak üçin öýjükleri güýçlendirýär.

15. Gyzyl çyra bejergisi öýjükli energiýanyň bölünip çykmagyna, ýokumly maddalardan has köp peýdalanýar, kislorod, detoksifikasiýa, ösüş we abatlaýyş işleri başlandy.

parametrleri

Haryt modeli

M1 |M1 Plus

Lightagtylyk çeşmesi

Taýwan LED yşyk çeşmesi

Wilka

Standardewropa standarty, Amerikan standarty, Awstraliýa standarty, Iňlis standarty (dürli ýurt islegine görä)

Reňk

Ak / gara

Sowadyjy enjam

No

Funksiýa

Halfarym kabina, 360 dereje sazlamak, ýaýyň beýikligi 20CM

Elektrik üpjünçiligi

110V / 220V

Häzirki

2A |6A

Önümiň güýji

500W |1200W

Önümiň ululygy

L1890 * W840 * H1200 mm

Arassa agram

45KG


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň